Vedenie účtovníctva

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo alebo sústava jednoduchého účtovníctva je druh účtovníctva (alebo len evidencie), pri ktorom sa zisk (strata) zisťuje iba porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na konci sledovaného obdobia s rozdielom majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na začiatku sledovaného obdobia.

Z podnikovoekonomického hľadiska nie je potrebné, aby ten, kto používa takéto účtovníctvo, viedol akékoľvek knihy či účty, stačí ak je zaznamenaný majetok a záväzky na začiatku a na konci sledovaného obdobia.

Bez ohľadu na to, koľko a aké účtovné knihy sa vedú, jednoduché účtovníctvo nepozná - na rozdiel od podvojného - podvojnosť účtovných zápisov.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo - (iné názvy: dvojité účtovníctvo, sústava podvojného/dvojitého účtovníctva, zastarano: zložité účtovníctvo) je druh účtovníctva na ktoré sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D). Účty, na ktorých sa účtuje rovnaké účtovné prípady, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o účtovných prípadoch na oboch stranách najmenej dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy. Na Slovensku podvojným účtovníctvom účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri.