Účtovníctvo

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo - Jednoduché účtovníctvo alebo sústava jednoduchého účtovníctva je druh účtovníctva (alebo len evidencie), pri ktorom sa zisk (strata) zisťuje iba porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na konci sledovaného obdobia s rozdielom majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na začiatku sledovaného obdobia.

Podvojné účtovníctvo - je druh účtovníctva na ktoré sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D). Účty, na ktorých sa účtuje rovnaké účtovné prípady, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o účtovných prípadoch na oboch stranách najmenej dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy.

Next

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd a personalistika

Mzdová evidencia podľa aktuálnej legislatívy. V rámci personalistiky sa evidujú jedinečné údaje o zamestnancovi. Tieto údaje sú podkladom pre výpočet miezd, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, preddavkov na daň, ale i pre administratívne účely a komunikáciu.

Next

Daňové priznanie

Daňové priznanie a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Spracovanie daňových priznaní - DPH, daň z príjmu, daň z motorových vozidiel, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Next

Naše výhody

Nárast príjmu

Zvýšenie profitu

Konzultácie

Poskytujeme poradenstvo v oblasti vedenia účtovníctva.

Solventnosť

  • Patríme do skupiny solventných firiem - pozri certifikát